O poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach jest placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach obejmuje bezpłatną opieką dzieci szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Łapy oraz gmin: Poświętne, Turośń Kościelna, Zawady i Suraż.
Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie diagnozy, terapii, doradztwa, profilaktyki. Poradnia zatrudnia psychologów, pedagogów, logopedów, lekarza konsultanta. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczne udzielana jest:
• na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka;
• na wniosek nauczycieli i pedagogów szkolnych w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi;
Opinie, informacje i orzeczenia poradni wydawane są na pisemny wniosek rodziców i przekazywane rodzicom.

Wskazówki jak umówić dziecko do Poradni znajdują się w STREFIE RODZICA.

**********************************************************************************

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH
PUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE
W TYM PUBLICZNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2018
  poz. 1457 z późn. zm)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
  oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 i 949 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2018
  poz. 967
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.
  1000 z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity
  Dz. U. 2018 poz. 1900)
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
  szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych,
  w tym publicznych poradni specjalistycznych
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania
  publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych
  poradni specjalistycznych
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie
  orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
  poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  AKTY PRAWNE POWIĄZANE:
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie
  nadzoru pedagogicznego
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
  sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
  oraz rodzajów tej dokumentacji
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
  organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie
  kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących
  obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących
  w systemach oświaty innych państw
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r.
  w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób
  będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach
  funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących
  obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które
  pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych
  państw
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
  wymagań wobec szkół i placówek
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie
  informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy
  danych systemu informacji oświatowej
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
  zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
  pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
  indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.
  w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
  przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego
  rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania
  dzieci i młodzieży
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
  warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki
  oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
  warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
  niedostosowaniem społecznym
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r.
  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
  dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia,
  wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
  niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia,
  wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
  niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
  publicznych
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
  publicznych
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
  szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
  szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie
  podstawy programowej kształcenia w zawodach
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
  ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
  szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych
  szkół i publicznych przedszkoli
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
  podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
  programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla
  szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
  policealnej
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
  szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
  i egzaminu maturalnego
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
  przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
  zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty
  działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu
  przeciwdziałania narkomanii
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach
  i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
  informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie
  warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla
  dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie
  uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
  podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
  przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
  przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych,
  zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych
  oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych
  oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych
  gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych
  identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów
  przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów
  wydruków zestawień zbiorczych
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych
  gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych
  identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów
  przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów
  wydruków zestawień zbiorczych
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2018 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych
  gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych
  identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów
  przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów
  wydruków zestawień zbiorczych
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
  ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania
  w szkołach publicznych
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania
  w szkołach publicznych
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
  w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
  nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
  zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
  wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
  dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
  w dniu wolnym od pracy
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
  wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
  dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w
  dniu wolnym od pracy
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.
  w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym publicznej poradni specjalistycznej
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni
  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej