COVID-19

Drodzy Rodzice/Uczniowie

Od 4 maja 2020 roku  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach wznawia w szerszym zakresie swoją działalność stacjonarną. Z  uwagi na stan epidemii, w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia w zakresie diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych orzeczeń, opinii WWRD oraz opinii ważnych dla dalszej przyszłości edukacyjnej dzieci. Dbając o wspólne bezpieczeństwo zostały wprowadzone niezbędne i konieczne zasady i procedury pozwalające na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania Poradni w trybie stacjonarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przygotowano gabinety diagnostyczne, w których możliwe jest szybkie przeprowadzenie dezynfekcji, pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, wprowadzono zaostrzone zasady kontaktów interpersonalnych w budynku, przyjmowania klientów i obiegu dokumentów.

Na tym etapie ograniczone pozostają inne formy działalności Poradni. W dalszym ciągu terapia dzieci i młodzieży będzie prowadzone w wykorzystaniem metod pracy zdalnej.

Rodziców, w celu umówienia się na wizytę do Poradni, uzyskania informacji, porady czy konsultacji, prosi się o kontakt telefoniczny pod numerem 85-715-2334 lub mailowy poradnialapy@wp.pl  oraz poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do siedziby Poradni na II piętrze wypełnionego zgłoszenia lub niezbędnych dokumentów.

Umawianie dzieci na badanie do Poradni, jak również wstępne postępowanie diagnostyczne i kwalifikacja do diagnozy odbywa się telefonicznie, o kolejności decyduje zespół badający pod katem zasadności, pilności i konieczności oraz ustala procedurę dalszego postepowania. Wizyta w Poradni przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami, których w celu zapewnienia bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać. Omówienie wyników badań będzie przeprowadzane drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Poradni.

                                                                    Aneta Waszkiewicz  

                                                          p.o. Dyrektora

                                                     Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach

ZASADY PRZYJMOWANIA NA DIAGNOZĘ I TERAPIĘ:

OBOWIĄZKI  SPOCZYWAJĄCE NA RODZICACH/OPIEKUNACH  DZIECKA:

 1. Wizyty w poradni odbywają się we wcześniej ustalonych terminach (osoba diagnozująca telefonicznie ustala z rodzicem termin, godzinę i warunki wizyty).
 2. Rodzic z dzieckiem ma obowiązek stawić się punktualnie na umówioną godzinę, aby ograniczyć do minimum kontakty z innymi.
 3. Wyjaśnienie dziecku zasad bezpieczeństwa sanitarnego (instrukcja zamieszczona na stronie PP-P).
 4. Regularne  przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny tj.: niepodawania ręki na powitanie, unikania dotykania oczu, nosa i ust,          częstego mycia rąk wodą z mydłem,  odpowiedniego zasłaniania twarzy podczas kichania lub kasłania, niedotykania zabawek, przedmiotów znajdujących się w gabinetach diagnostycznych.
 5. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę oraz przed wejściem na teren Poradni).
 6. Zmierzenie dziecku temperatury przed przyprowadzeniem do placówki, kolejne mierzenie temperatury będzie przeprowadzone przez pracownika poradni.
 7. Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w maseczkę, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki, linijka, nożyczki).
 8. Przestrzeganie zakazu wchodzenia rodziców do poradni lub w sytuacjach uzasadnionych jedynie do wyznaczonej strefy.
 9. Współpraca ze specjalistami diagnozującymi dziecko w zakresie np.: udzielenia wywiadu i porady postdiagnostycznej  udzielonej przez kontakt telefoniczny lub e-malowy.
 10. Przy wejściu na teren poradni  rodzic zostanie zapoznany ze szczegółami działań, czasem trwania diagnozy i godziną odbioru dziecka.
 11. Wszyscy są zobowiązani do zachowania zalecanej bezpiecznej odległości między osobami. Podczas kaszlu i kichania należy zasłonić usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 12. Wypełnienie wstępnej ankiety kwalifikacyjnej o stanie zdrowia dziecka i rodziców/opiekunów (w tym osób współzamieszkujacych) oraz zgody na badanie w systemie diagnozy stacjonarnej w okresie epidemii COVID-19.
 13. W okresie stanu epidemii poradnia nie udostępnia rodzicom poczekalni. W czasie badania rodzic ma możliwość przebywania w miejscu wyznaczonym przez pracownika poradni lub opuszczenia poradni i powrotu na umówioną godzinę.

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO NA WIZYTĘ W PORADNI:

Gdy idziemy z dzieckiem w miejsce, w którym obowiązują restrykcje dotyczące zachowania specjalnej czystości, warto wcześniej opowiedzieć dziecku, jak to będzie wyglądało. Zarówno gdy dziecko zna już przestrzeń poradni, jak i gdy będzie w niej pierwszy raz.

PROCEDURA DIAGNOZ

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Łapach

 1. OBOWIĄZKI  SPOCZYWAJĄCE NA RODZICACH  (OPIEKUNACH)  DZIECKA
 2. Wizyty w poradni odbywają się we wcześniej ustalonych terminach (osoba diagnozująca telefonicznie ustala z rodzicem termin, godzinę i warunki wizyty).
 3. Rodzic z dzieckiem ma obowiązek stawić się punktualnie na umówioną godzinę, aby ograniczyć do minimum kontakty z innymi.
 4. Wyjaśnienie dziecku zasad bezpieczeństwa sanitarnego (instrukcja zamieszczona na stronie PP-P).
 5. Regularne  przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny tj.:
 6. niepodawania ręki na powitanie,
 7. unikania dotykania oczu, nosa i ust,
 8. częstego mycia rąk wodą z mydłem,
 9. odpowiedniego zasłaniania twarzy podczas kichania lub kasłania,
 10. niedotykania zabawek, przedmiotów znajdujących się w gabinetach diagnostycznych.
 11. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę oraz przed wejściem na teren Poradni).
 12. Zmierzenie dziecku temperatury przed przyprowadzeniem do placówki, kolejne mierzenie temperatury będzie przeprowadzone przez pracownika poradni.
 13. Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w maseczkę, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki, linijka, nożyczki).
 14. Przestrzeganie zakazu wchodzenia rodziców do poradni lub w sytuacjach uzasadnionych jedynie do wyznaczonej strefy.
 15. Współpraca ze specjalistami diagnozującymi dziecko w zakresie np.: udzielenia wywiadu i porady postdiagnostycznej  udzielonej przez kontakt telefoniczny lub e-malowy.
 16. Przy wejściu na teren poradni  rodzic zostanie zapoznany ze szczegółami działań, czasem trwania diagnozy i godziną odbioru dziecka.
 17. Wszyscy są zobowiązani do zachowania zalecanej bezpiecznej odległości między osobami. Podczas kaszlu i kichania należy zasłonić usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 18. Wypełnienie wstępnej ankiety kwalifikacji.
 19. W okresie stanu epidemii poradnia nie udostępnia rodzicom poczekalni. W czasie badania rodzic ma możliwość przebywania w miejscu wyznaczonym przez pracownika poradni lub opuszczenia poradni i powrotu na umówioną godzinę.
 1. OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW PORADNI
 2. W obecności rodzica zmierzyć dziecku temperaturę oraz zapytać o stan jego zdrowia.
 3. Po przyprowadzeniu dziecka do placówki, przejąć je od rodzica, pomóc w umyciu rąk – wodą z mydłem/dezynfekcji.
 4. Odmówić przyjęcia dziecka do placówki w przypadku podejrzenia choroby.
 5. Wyjaśnić dzieciom obowiązujące zasady. Przekazać komunikat w formie pozytywnej. Regularnie przypominać informacje.
 6. Wietrzyć i dezynfekować gabinety po wizycie każdego dziecka.
 7. Ograniczyć kontakty międzyludzkie do niezbędnego minimum.
 8. Zamiast bezpośredniego kontaktu z rodzicem, udzielać porad postdiagnostycznych w formie np. telefonicznej lub e-mailowej.
 1. PRZEBYWANIE  W  BUDYNKU  PORADNI  OSÓB  POSTRONNYCH 
 2. Wyznacza się miejsce wewnątrz budynku do którego osoby postronne mają prawo wejść w celu załatwienia spraw formalnych. Pracownik przychodzi na miejsce spotkania.
 3. Każda osoba będąca w budynku mająca bezpośredni kontakt z dzieckiem i rodzicem/opiekunem ma mieć nałożoną przyłbicę /maseczkę, a po wejściu zdezynfekować dłonie.
 4. Osoby postronne wchodzące do budynku są zobowiązane do podania celu swojej wizyty pracownikowi poradni.
 5. Rodzice przyprowadzający dzieci do poradni przekazują dziecko pracownikowi przy drzwiach wejściowych do poradni. Odbiór dziecka następuje według identycznych zasad.
 1. ZASADY  POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA  ZAKAŻENIA
 2. Jeśli   istnieje uzasadnione podejrzenie, że  dziecko jest  chore: tj. zdradza objawy takie jak gorączka, kaszel, zmęczenie, biegunka, wymioty, katar i nie wolno wpuszczać go do poradni.
 3. W przypadku zaistnienia podejrzenia choroby w ciągu badania, należy zaprowadzić dziecko do wyznaczonego pomieszczenia, zawiadomić przełożonego oraz rodziców. Zobligować rodziców do poinformowania o stanie zdrowia dziecka. Określić z kim dziecko miało kontakt na terenie poradni.
 4. W przypadku potwierdzenia przez rodzica COVID – 19 lub innej choroby zakaźnej, które wymagają powiadomienia służb, Dyrektor:
 5. zawiadamia dyżurującego inspektora sanitarnego,
 6. ustala z inspektorem sanitarnym sposób postępowania,
 7. nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników placówki,  przygotowuje informacje dla rodziców przy współpracy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.