Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-11. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Raport oceniający sporządzony za pomocą serwisu: Tingtun Checker https://checkers.eiii.eu/

Raport z dnia 29.03.2024 r.

Liczba zastosowanych testów: 875

Liczba znalezionych błędów: 170 

Dostępność na poziomie: 93.81 %

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Waszkiewicz, adres poczty elektronicznej kontakt@ppp.lapy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857152334. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Adres organu odwoławczego: ul. Boh. Westerplatte 8, 18-100 Łapy

Adres e-mail organu odwoławczego: kontakt@ppp.lapy.pl

Telefon organu odwoławczego: 857152334

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście z klatką schodową i windą.

Kancelaria znajduje się na II piętrze.

Pomieszczenia  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach nie  w pełni dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku jest winda.

Toaleta częściowo przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych, znajduje się na II piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie ma możliwości  skorzystania z tłumacza polskiego języka migowewgo.

Udogodnienia

Funkcjonują opcje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej w postaci możliwości przełączenia pomiędzy widokiem o wysokim i normalnym kontraście oraz zmiana wielkości czcionki.

Inne informacje i oświadczenia

Wniosek o dostępność architektoniczną i komunikacyjną

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej